PasjePASJE LITERACKIE to czasopismo wydawane przez Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Pierwszy numer ukazał się w 2019, wydany przez zielonogórski ZLP. Redaktorem naczelnym jest Marcin Radwański, bibliotekarz w WiMBP i wiceprezes ZLP w Zielonej Górze.
Czasopismo w przystępny sposób prezentuje najważniejsze lubuskie wydarzenia literackie i promuje twórczość lubuskich środowisk. Współpracuje z pismem „Pro Libris” i uzupełnia jego ofertę. Redakcji pisma zależy na publikowaniu tekstów przede wszystkim autorów lubuskich, zwłaszcza z południowej części województwa (wierszy, opowiadań, fragmentów prozy) oraz krótkich artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów na temat lubuskich wydarzeń literackich i kulturalnych, jak również recenzji literatury pięknej wydawanej w województwie lubuskim.
Kwartalnik nieodpłatnie trafia do środowisk literackich w Zielonej Górze i w województwie lubuskim, do miłośników książek i odbiorców imprez literackich i kulturalnych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze.

Najnowszy numer "Pasji Literackich"

Redakcja

Marcin Radwański – Redaktor naczelny
Agnieszka Ginko-Humphries – Z-ca Redaktora naczelnego
Monika Simonjetz – członek redakcji
Halinka Bohuta-Stąpel – członek redakcji

Marcin Radwański – pisarz, działacz społeczny. Autor książki z wierszami pt. „Czekając na…” (2015), zbiorów opowiadań pt. „Skok w przepaść” (2015) i „Miłość” (2019) oraz powieści kryminalnych: „Nieprzypadkowa ofiara” (2015), „Nie odrzucaj mnie” (2016), „Danie główne” (2017), „Kolekcjoner” (2020), a także powieści obyczajowej „Natalia Carpetieri” (2018). Stypendysta prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za rok 2013. Współpracuje z kwartalnikiem literacko – kulturalnym „Pro Libris”. W 2017 roku otrzymał Lubuski Laur Literacki na gali Wawrzynów Literackich w kategorii sensacja, za książkę "Danie główne". Wiceprezes Zarządu zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Na co dzień bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. Mieszka w Zielonej Górze.

Agnieszka Ginko-Humphries – poetka i pisarka, autorka książek dla dzieci. Publikuje pod nazwiskiem Ginko. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Za książki dla dzieci otrzymała w 2015 ogólnopolską Nagrodę Guliwer w Krainie Olbrzymów. Jej opowiadania o rodzinie Tutków, Tutlandia zostały nominowane do nagrody Książka Roku 2013, a Tutlandia – Niespodzianki zdobyła wyróżnienie FENIKS 2016. Wiersze Ciotka Klotka i inne historie zostały wyróżnione w konkursie Książka Przyjazna Dziecku 2011, a Podróż Srebrnego jest finalistką Konkursu Makuszyńskiego 2014. W 2018 ukazały się jej Bajki z dżungli i oceanu, które zostały nominowane do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2019 oraz wpisane na listę książek godnych polecania IBBY 2018. Opublikowała tomik wierszy Kruche nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017 oraz Nagrody A. Waśkiewicza ZLP, a w 2020 Modlitwę spod znaku Ryb. Autorka od 20 lat organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne, od 6 lat w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Monika Simonjetz – członek redakcji „Bibliotekarza Lubuskiego” oraz Rady Redakcyjnej „Poradnika Bibliotekarza”. Wykładała literaturę piękną i wiedzę o czytelnictwie w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie, Filii w Zielonej Górze. Współautorka książki „Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki” (Warszawa 2018) oraz „Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna” (Warszawa 2019). Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących działalności bibliotek. Na łamach Magazynu Literackiego KSIĄŻKI, „Poradnika Bibliotekarza” oraz kwartalnika „Guliwer” publikuje rozmowy z pisarzami. Kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze.

Halinka Bohuta-Stąpel – urodziła się w Poznaniu, debiutowała w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku tekstami publicystycznymi i prozą na łamach prasy studenckiej ("Konfrontacje", "SIGMA") i lokalnej wrocławskiej ("Wieczór Wrocławia").
Jest autorką kilku tomików poetyckich, tekstów oraz muzyki piosenek kabaretowych, laureatką wielu ogólnopolskich i lokalnych konkursów literackich. Przetłumaczyła z języka niemieckiego na język polski farsę śląskiego XIX- wiecznego twórcy Karla von Holtei'a „33 minuty w Zielonej Górze czyli w połowie drogi". Na podstawie jej tłumaczenia zrealizowano w Zielonej Górze komedię muzyczną pod tym samym tytułem, w której znalazły się także skomponowane przez nią piosenki. Tłumaczy na język polski lirykę zielonogórzanina Ottona Juluisa Bierbauma, współpracuje z czasopismami "Pro Libris" i "Pegaz Lubuski".


Instrukcja wydawnicza

1. Tekst powinien być przygotowany w wersji elektronicznej i przekazany w formie wydruku, na płycie lub przesłany e-mailem.
2. Format czcionki Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.
3. Objętość tekstów (wierszy, opowiadań, artykułów, felietonów) nie powinna przekraczać 4 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę), a recenzji 2 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę).
4. Tytuły książek, artykułów podajemy kursywą; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
5. W przypisach stosujemy polskie skróty (np. tamże, dz. cyt.).
6. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny.
7. Redakcja zastrzega sobie recenzowanie, adiustowanie i skracanie materiałów.
8. Teksty należy składać lub przesyłać na adres:
„Pasje literackie”
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65–077 Zielona Góra
e-mail: marcin.radwanski@poczta.fm

Klauzula informacyjna

Przesłanie materiałów do publikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie w czasopiśmie „Pasje Literackie" tak w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

Wraz z publikacją zostaną upublicznione Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i nazwisko. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podane przez Panią/Pana dane osobowe w ramach niniejszej korespondencji są przetwarzane na potrzeby prowadzonej korespondencji oraz w celu publikacji tekstu. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest publikacja tekstu oraz związany z tym okres reklamacyjny. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Dane nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu profilowania, nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem Związku Literatów Polskich - Oddział w Zielonej Górze, mogą być wykorzystane w innym celu, jeśli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę.
Więcej informacji dot. danych przetwarzanych przez WiMBP im. C.Norwida w Zielonej Górze, informacji o przysługujących prawach oraz danych kontaktowych do administratora danych i inspektora ochrony danych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej: http://bip.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=308:rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych&catid=52&Itemid=133


Kontakt

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65–077 Zielona Góra
e-mail: marcin.radwanski@poczta.fm
tel: 68 320 1011 (filia nr 2 WiMBP, osiedle Pomorskie)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.