Dział Kadr i Płac

tel. 68 45 32 630
e-mail: kadry@wimbp.zgora.pl
II piętro, pokój 210

Kierownik:
Marta Trawińska - specjalista ds. pracowniczych

Pracownicy:
Emilia Sawicka - specjalista ds. pracowniczych

Zadania:
1. Przygotowywanie do decyzji Dyrektora Biblioteki spraw osobowych pracowników dotyczących przyjmowania, awansowania, urlopowania, przenoszenia i zwalniania z pracy;
2. Prowadzenie akt osobowych dokumentujących przebieg zatrudnienia, kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych;
3. Koordynowanie procesu tworzenia Zakresów czynności pracownika;
4. Koordynacja planów urlopów, prowadzenie spraw urlopów wypoczynkowych oraz innych zwolnień od pracy oraz kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich;
5. Prowadzenie spraw dotyczących wynagradzania pracowników oraz związanych z wyróżnieniami, nagrodami i odznaczeniami;
6. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym i karami regulaminowymi;
7. Organizowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, nadzór nad zachowaniem terminów szkoleń bhp i ppoż.;
8. Sporządzanie list płac z uwzględnieniem potrąceń, obsługa programu płacowo-kadrowego wykorzystywanego przez Bibliotekę;
9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, bieżąca kontrola dyscypliny pracy;
10. Prowadzenie wszelkiej ewidencji związanej z zatrudnieniem, opracowywanie analiz dotyczących zatrudnienia i płac, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
11. Prowadzenie analityki wynagrodzeń pod kątem rozliczeń z ZUS oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, przy współdziałaniu z Działem Księgowości;
12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
13. Przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy w Bibliotece, w tym Regulaminu wynagradzania i Regulaminu pracy;
14. Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.