Zielona Góra, 27 listopada 2006 r.

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60.000 EURO
NA DOSTAWĘ PRASY DLA WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. C. NORWIDA W ZIELONEJ GÓRZE
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R. 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 24.11.2006 r. dokonała oceny ofert na dostawę prasy realizowaną w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. (I, II, III, IV kwartał 2007 r.).
W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy:
1. "RUCH" S.A., Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 a,
65-034 Zielona Góra.
2. "KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, Oddział Lubuski 65-001
Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B.
Obie oferty były ważne i spełniały wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W toku badania ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, iż oferta nr 2 złożona przez "KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, Oddział Lubuski 65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B nie zawierała wyceny pozycji nr 66 wykazu czasopism przewidzianych do prenumeraty o tytule "Las Polski".
W związku z informacją otrzymaną od "KOLPORTER" S.A. o niedostępności czasopisma "Las Polski" w sprzedaży kolportażowej (czasopismo dostępne tylko i wyłącznie u Wydawcy - informacja potwierdzona telefonicznie przez Oficynę Wydawniczą OiKOS) Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyłączeniu tego tytułu z wykazu czasopism zawartego w "Formularzu Cenowym" złożonych ofert. Decyzję podjęto w obecności przedstawicieli oferentów na otwarciu ofert.
Wobec powyższego Komisja Przetargowa zmniejszyła ogólną wartość oferty nr 1, złożonej przez "RUCH" S.A., o kwotę 108 zł brutto i do porównania ofert przyjęła wartość brutto w wysokości 36.710,97 zł.
W toku dalszego badania ofert pod względem rachunkowym w obliczeniu ceny w ofercie nr 1, złożonej przez "RUCH" S.A., stwierdzono, że w pozycji nr 136 wykazu obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i ilości egzemplarzy (cena jednostkowa 80 zł, ilość egzemplarzy 2, wartość prenumeraty powinno być 160 zł a było 80 zł). Ponadto stwierdzono pomyłkę rachunkową przy zsumowaniu wartości całej oferty. Zgodnie z art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa poprawiła omyłkę rachunkową, przyjmując jako ostateczną wartość oferty kwotę 37.359,01 zł brutto.
Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.
Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, Oddział Lubuski 65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B. Jej wartość wynosiła 36.425,18 zł i nie przewyższała kwoty, którą Biblioteka przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym umowa na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zostanie podpisana z Tą firmą w dniu 4 grudnia 2006 r.


Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena [zł]
1 "RUCH" S.A., Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 a, 65-034 Zielona Góra 37.359,01
2 "KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6Oddział Lubuski65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B 36.425,18
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena - wartość brutto realizacji zamówienia Razem
1 "RUCH" S.A., Oddział Lubuski w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 a, 65-034 Zielona Góra 97,5 97,5
2 "KOLPORTER" S.A. 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6Oddział Lubuski65-001 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 B 100 100

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.