Zielona Góra, 10 listopada 2006 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C Norwida
65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9
NIP: 929-100-65-25, REGON: 000277204
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO na:

 Dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. Norwida w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje prenumeratę czasopism określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 22200000-2 prasa krajowa, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe, czasopisma, magazyny specjalistyczne.

 1. Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
 2. Oferta zawierać powinna:
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 1 do oferty.
  • Wypełniony "Formularz cenowy" na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do oferty.
  • Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - załącznik nr 3 do oferty.
  • Wykaz dostaw wskazanych w Rozdziale V pkt. 1, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik nr 4 do oferty.
  • Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do oferty, zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do oferty.
  • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - załącznik nr 6 do oferty,
  • Podpisany projekt umowy.
 3. Zaklejona koperta, oznaczona napisem "Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w trybie przetargu nieograniczonego", powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 24 listopada 2006 r. do godz. 1000.
 4. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 24 listopada 2006 r. o godz. 1015.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
 6. Wadium: nie dotyczy postępowania.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 10. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
 11. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
  • w sprawach procedury przetargowej - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - Bogusław Adamczewski, tel. (0-68) 45-32-622 lub 0-607-113-683, fax (0-68) 45-32-603,
  • w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia - pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - Maria Jóźwiak, tel. (0- 68) 45-32-639.
 12. Adres do korespondencji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9. Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 13. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno - Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 800 - 1400.
 14. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida: www.wimbp.zgora.pl

Do pobrania (format pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.