Zielona Góra, 31 sierpnia 2006 r.

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60.000 EURO

na dostawę i uruchomienie wraz z dodatkowym sprzętem komputerowym, dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 08.09.2006 r. dokonała oceny ofert na dostawę i uruchomienie serwera z dodatkowym sprzętem komputerowym, realizowanego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., w trybie przetargu nieograniczonego.

W przetargu ofertę złożyła jedna firma. firma - MAX ELEKTRONIK S.A., ul.. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra.

W toku badania oferty komisja przetargowa stwierdziła, że złożona oferta jest ważna, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferent zaproponował dostawę serwera wraz z dodatkowym sprzętem komputerowym w konfiguracji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w cenie 150.712,70 zł brutto. Wartość oferty nie przekraczała wysokości środków jakie Biblioteka posiada na realizację zadania. W związku z powyższym komisja przetargowa, postanowiła dokonać zakupu sprzętu w firmie MAX ELEKTRONIK S.A. w Zielonej Górze. Umowa z Firmą zostanie podpisana w dniu 15 września 2006 r.


Do pobrania (format pdf): Zbiorcze zestawienie ofert

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.