Zielona Góra, 31 sierpnia 2006 r.

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60.000 EURO

Dostawę książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja Czytelnictwa"

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 31.08.2006 r. dokonała oceny ofert na dostawę książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" realizowaną zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., w trybie przetargu nieograniczonego.

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym oferty złożyły następujące firmy:
1. . Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne "KSIĄŻNICA POLSKA" Sp. z o.o.pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn.
2. Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o., Warszawa, ul. Suwak 5.
3. "L&L" Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64 F, 80-298 Gdańsk.

W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, iż oferta nr 3, złożona przez "L&L" Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64 F, 80-298 Gdańsk zawierała niewypełniony załącznik nr 4 dotyczący Wykazu dostaw książek zrealizowanych przez Oferenta. Oferta była zatem niezgodna z zapisami rozdziału V (Warunki wymagane od Oferentów ) oraz rozdziału VI (Dokumenty wymagane w ofercie) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym komisja przetargowa podjęła decyzję o odrzuceniu oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.).

Pozostałe dwie złożone oferty były ważne i spełniały wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.
Najkorzystniejszą ofertą przedstawiającą najlepszy bilans wszystkich kryteriów okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne "KSIĄŻNICA POLSKA" Sp. z o.o. pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn. W związku z powyższym umowa na dostawę nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zostanie podpisana z tą firmą w dniu 8 września 2006 r.


Do pobrania (format pdf): Zbiorcze zestawienie ofert

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.