Zielona Góra, 23.08.2006 r.

 
 
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C Norwida
65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9
NIP: 929-100-65-25, REGON: 000277204

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO na:

Dostawę i uruchomienie serwera z dodatkowym sprzętem komputerowym określonym wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV grupą 302


1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie serwera Sun Fire V440 oraz sprzętu dodatkowego zgodnie z zestawieniem poniżej. Uruchomienie obejmuje podłączenie dostarczonego sprzętu, zainstalowanie systemu operacyjnego oraz konfigurację wymaganych usług sieciowych oraz innych niezbędnych do pracy w infrastrukturze informatycznej WiMBP.

I. Serwer

·RoHS-5, Sun Fire V440 Server, 4 x 1.593GHz UltraSPARC IIIi processors with 1MB Cache each, 8GB Memory (16 x 512MB DIMMS), 4 x 73GB 10Krpm Ultra320 SCSI Disks, DVD-ROM, 2 Power supplies, Solaris 10 + Java Enterprise System Software pre-installed. RoHS Compliant. (Standard Configuration) EDU ONLY

II. Adapter SCSI

· Sun StorEdge PCI Dual Ultra320 SCSI Host Bus Adapter RoHS6 compliant

· Cable, SCSI, VHDCI/VHDCI, 68-pin, 2m; (RoHS-6)

III. Macierz dyskowa

· Sun StorEdge 3320 SCSI Array Rack Ready, 876GB (12 x 73GB 10Krpm SCSI drives) w/1 Ultra320 SCSI RAID controller, 512MB cache, and 2 AC power supplies

IV. Streamer

· RoHS-6 compliant Sun StorEdge LTO 2V tape drive in desktop enclosure-200GB capacity, 24MB/sec throughput. LVD SCSI

V. Elementy dodatkowe

· 10 Pack LTO Gen 2 media with 200 GB capacity.

· Package of 10 LTO cleaning cartridges for all LTO drive types; barcoded;

· Cable, SCSI, SCSI-3/VHDCI, 68-pin, 2m; (RoHS-6)

· Localized Power Cord Kit Continental Europe This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant.

VI. Pakiet gwarancyjny

· SunFire V440 upgrade to 3 years of Silver support.

· Sun StorEdge 3320 JBOD/RAID Array Upgrade to 3 Years of Silver Support.

· Sun StorEdge LTO2V drives in Desktop & Rackmount Configuration Upgrade 3 years of Silver Support.

Dokonany wybór platformy sprzętowej i programowej oraz aktualny etap informatyzacji WiMBP, na którym wszelkie usługi w znacznym stopniu zintegrowano, praktycznie uniemożliwia zmianę dostawcy sprzętu i oprogramowania oraz powoduje, iż jedynym racjonalnym kierunkiem rozwoju są dalsze inwestycje w sprzęt i oprogramowanie firmy SUN Microsystems.

2. Dostawa wraz z  uruchomieniem sprzętu powinna być zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2006  r.

3. Oferta zawierać powinna:

– Kopię zgłoszenia działalności uprawniającego do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej).

– Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

– Wypełniony i podpisany „Formularz Oferty” (Rozdział nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

– Podpisane Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (druk załącznika nr 1 do Rozdziału nr 2 „Formularza Oferty).

– Podpisane Oświadczenie o osobach biorących udział w postępowaniu po stronie oferenta (druk załącznika nr 2 do Rozdziału nr 2 „Formularza Oferty”).

– Wykaz minimum 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 75 % ceny ofertowej (brutto), z podaniem wartości i terminów dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie (druk załącznika nr 3 do Rozdziału nr 2  „Formularza Oferty”).

– Wypełniony i podpisany „Formularz Cenowy” (Rozdział nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”).

– Wypełniony i podpisany projekt umowy (Rozdział nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia określone w „Opisie Przedmiotów Zamówienia” (Rozdział nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

5. Zaklejona koperta, oznaczona napisem „Przetarg nieograniczony na dostawę serwera z dodatkowym sprzętem komputerowym” powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 08 września 2006 r. do godz. 1000.

6. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 08 września 2006 r. o godz. 1015.

7. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

8. Wadium: nie dotyczy postępowania.

9. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Rozdziale nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

12. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: w sprawach procedury przetargowej – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Bogusław Adamczewski tel. (0-68) 45–32–622 lub 0–607–113–683, fax – (0-68) 45–32–603, w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia (konfiguracja sprzętu komputerowego) – administrator sieci komputerowej – Piotr Ziembicki tel. (0-68) 45–32–612 lub 0–601–94–29–64.

Adres do korespondencji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra al. Wojska polskiego 9. Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

13. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno–Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 800 – 1400.

14. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida:www.wimbp.zgora.pl

 

Do pobrania (format pdf): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.