Zielona Góra, 3 kwietnia 2008 r.
 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9”
 
 

W oparciu o art. 93 ust.1 p.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9”, wszczęte w dniu 17 marca 2008 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 54405-2008 z dnia 17.03.2008 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.wimbp.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przetarg unieważniony zostaje z uwagi na to, że w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.