Zielona Góra, 09 maja 2008 r.

 
 
WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ ELEWACJI, DOCIEPLENIE STROPODACHU, WYMIANĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 9”

 
 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 05.05.2008 r. dokonała oceny ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9”.

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy przedstawione poniżej zgodnie z przydzielonym numerem oferty:

1. Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. M. Rataja 30B

2. TERMOPROJEKT Sp. z o.o., 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Uwaga! Wewnętrzna Koperta Oferty zaadresowana na: „Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku dotycząca innego przetargu (pomyłka kurierska )

3. Pracownia Projektowa „ARTA” arch. Tadeusz Kaszuba, 65-120 Zielona Góra, ul. Kokosowa 61

4. „Pracownia Projektowa Andrzej Ciemiński”, 89-600 Chojnice, ul. Moniuszki 8

5. TERMOPROJEKT Sp. z o.o.,61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Przy przyjmowaniu ofert i wydawaniu potwierdzeń złożenia oferty okazało się, że Oferta nr 2 dostarczona za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej, zaadresowana na adres Biblioteki, zawierała wewnątrz kopertę zaadresowaną na Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8 i oznaczoną zapisem: „Oferta na zamówienie odrębne prowadzone w procedurze otwartej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu elewacji i dachu UP Sztum. Nie otwierać przed 05.05.2008 r. godz. 9.00”. Najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka w pakowaniu przesyłek do kopert firmy kurierskiej. W związku z powyższym powiadomiono o zdarzeniu Firmę telefonicznie a ofertę odesłano bez otwierania.

W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty są ważne, zawierają wszystkie wymagane dokumenty i spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego protokołu.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferent z ofertą nr 5 zaproponował wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia za kwotę 70.272 zł brutto. Cena Oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W związku z powyższym komisja przetargowa, postanowiła zlecić realizację zamówienia Firmie TERMOPROJEKT Sp. z o.o., 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Umowa z Firmą zostanie podpisana w dniu 19 maja 2008 r.

 

 

oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/3/2008

Numer postępowania (Biuletyn UZP) nr 75895-2008 z dn. 14.04.2008 r. DRUK ZP-12

 

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy

al. Wojska Polskiego 9”
 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto
1
Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. M. Rataja 30B

113.460 zł

2

TERMOPROJEKT Sp. z o.o., 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Uwaga! Wewnętrzna Koperta Oferty zaadresowana na: „Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku dotycząca innego przetargu (pomyłka kurjerska)

Komisja postanowiła odesłać Ofertę bez otwierania

3
Pracownia Projektowa „ARTA” arch. Tadeusz Kaszuba
65-120 Zielona Góra, ul. Kokosowa 61

176.168 zł

4
„Pracownia Projektowa Andrzej Ciemiński”
89-600 Chojnice, ul. Moniuszki 8

143.960 zł

5
TERMOPROJEKT Sp. z o.o.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3
70.272 zł
 

* - niepotrzebne skreślić

 
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

numer strony ...

 

 

 

oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/3/2008

Numer postępowania (Biuletyn UZP) nr 75895-2008 z dn. 14.04.2008 r. DRUK ZP-21

 
 
 

Pieczęć zamawiającego

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przyal. Wojska Polskiego 9”

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem
1.
61.94
61,94 pkt
2.
-
-
3.
39,89
39,89 pkt
4.
48,81
48,81 pkt
5.
100
100 pkt

 

 

 

 
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony ...

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.