Zielona Góra: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskieg
Numer ogłoszenia: 105005 - 2008; data zamieszczenia: 19.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 75895 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, fax 068 4532603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9. CPV: 74.22.20.00-1 Usługi projektowania architektonicznego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: - przedstawić, co najmniej dwie, koncepcje wymiany elewacji budynku WiMBP wraz z opisem proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i kolorystycznych, wizualizacją oraz szacunkowymi kosztami wykonania zaproponowanych elewacji, - wykonać projekt budowlany w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wymiany elewacji budynku, przy uwzględnieniu wniesionych uwag i propozycji, - wykonać projekt budowlany docieplenia stropodachu części wysokiej budynku, - wykonać projekt budowlany wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - wykonać projekt budowlany instalacji wentylacyjnej, - wykonać przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na etapowanie robót budowlanych, - przygotować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację dla: - części wysokiej budynku, - części niskiej (dwukondygnacyjnej) bez wymiany elewacji od strony patio. Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać w dwóch etapach. I Etap - wykonanie, co najmniej dwóch, koncepcji wymiany elewacji budynku WiMBP. W opracowaniach należy zamieścić szczegółowy opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i kolorystycznych z wizualizacją oraz przedstawić szacunkową kalkulację kosztów wykonania zaproponowanej elewacji, uwzględniając termin realizacji inwestycji. Przy opracowywaniu koncepcji należy dotrzymać wymogów i parametrów technicznych określonych w Audycie Energetycznym budynku WiMBP. Opracowanie koncepcji należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym: o możliwości zredukowania powierzchni przegród przeźroczystych, o wprowadzenia dodatkowych elementów podnoszących walory architektoniczne elewacji, o rodzaje materiałów wykończeniowych (szkło, kamień naturalny, aluminium itd.), Opracowane warianty muszą mieć akceptacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po wykonaniu etapu pierwszego wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w opracowania do uzgodnienia i wyboru koncepcji, która będzie podstawą opracowań objętych etapem drugim. Zamawiający dokona wyboru wariantu nie później niż w terminie 5 dni od daty przekazania w/w opracowań. II Etap - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wymiany elewacji budynku, - wykonanie projektu budowlanego docieplenia dachu części wysokiej budynku, - wykonanie projektu budowlanego wymiany instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacyjnej, - wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapowanie robót budowlanych, - przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe należy poprzedzić aktualizacją inwentaryzacji budowlanej, jako uzupełnienia dokumentacji będących w posiadaniu Zamawiającego. Przy opracowywaniu projektów należy dotrzymać wymogów i parametrów technicznych określonych w Audycie Energetycznym budynku WiMBP. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiO), o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072, ze zm.) 3) Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcami p.poż, sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska, i inne wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 4) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. 6) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie , o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie odrębnej umowy. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o stawki określone przez wykonawcę po rokowaniach z zamawiającym, jednakże w wysokościach nie wyższych niż określone w Środowiskowych zasadach wyceny prac projektowych z okresu prowadzenia rokowań. IV.2) Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z: 1) Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133). Kompletny projekt budowlany z branżami będzie obejmował w szczególności: - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny wymiany elewacji - Projekty branżowe w zakresie: - Docieplenia stropodachów. - Instalacji centralnego ogrzewania. - Instalacji wentylacji. - Innych opracowań, jeżeli wymagane będą do uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych. 2) Projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych dotyczące: - Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych. - Detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych. 3) Przedmiarów robót sporządzonych metodą uproszczoną zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 4) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. 5) Kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) uwzględniając również wywóz odpadów na odległość do 6 km, w podziale na poszczególne etapy wykonawstwa. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie R, M, S w podziale na poszczególne etapy wykonawstwa. Kosztorysy należy sporządzić metodą uproszczoną. 6) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. IV.3) Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy wraz z oświadczeniami o ich kompletności: l.p. Nazwa opracowania Ilość egzemplarzy 1. Dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót 6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 3. Kosztorys inwestorski 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 4. Kosztorys ofertowy 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 2 egzemplarze płyty CD, zawierające cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie dwg oraz pdf, tekst w formacie.doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie .doc (Ms Word) lub .xls (Ms Excel). Przekazanie dokumentacji każdorazowo nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57600 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TERMOPROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica: Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 57600
  • Oferta z najniższą ceną: 57600 / oferta z najwyższą ceną: 144400
  • Waluta: PLN.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.