Zielona Góra, 30 czerwca 2008 r.

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

na „Sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. C. Norwida w Zielonej Górze”

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 23.06.2008 r. dokonała oceny ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych realizowaną w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.06.2008 r. pod numerem 124768-2008.

W przetargu wpłynęło 7 ofert . Poniżej zestawienie złożonych ofert zgodnie z przydzielonym numerem oferty:

  1. ATOM PC, Niedziela, Bośko S.J., ul. Piątkowska 70, 61-693 Poznań
  2. ALTER COM Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28a, 30-611 Kraków
  3. SYSTEM DATA Sp. o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
  4. IT SERWIS Sp. z o.o., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
  5. HARDSOFT – TELECOM, Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INFOCOM, ul. Kokosowa 25/8, 65-780 Zielona Góra
  1. Ton Color, Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra

W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa stwierdziła, że oferta nr 1 złożona przez Firmę ATOM PC Niedziela, Bośko sp. z o.o., ul. Piątkowska 70, Poznań oraz oferta nr 5 złożona przez Firmę HARTSOFT - TELCOM, ul. Namysłowska 17/19, Poznań nie spełniają warunków określonych spisem wymaganych dokumentów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W punkcie 6 Spisu wymaganych dokumentów Specyfikacji zapisano, że do oferty załączyć należy: „Wykaz minimum 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 75% ceny ofertowej brutto, z podaniem wartości i terminów dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.” Oferta nr 1 zawierała wykaz tylko dwóch takich dostaw.
Oferta nr 5 nie zawierała natomiast Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
W związku z powyższym działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Biblioteka zwróciła się do oferentów o uzupełnienie, do dnia 30 czerwca 2008 r., ofert o brakujące dokumenty celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w przetargu.
Obie Firmy uzupełniły oferty o wymagane dokumenty.
Komisja przetargowa uznała więc wszystkie oferty za ważne.
Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W związku z powyższym komisja przetargowa, kierując się najniższą ceną w poszczególnych częściach zamówienia, postanowiła dokonać zakupu sprzętu zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. I część zamówienia (zestawy komputerowe i bezprzewodowe czytniki dokumentów elektronicznych na łączną wartość 60.388 zł brutto) w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym INFOCOM, ul. Kokosowa 25/8, 65-780 Zielona Góra
2. II część zamówienia (serwery i sprzęt sieciowy na łączną wartość 50.688,56 brutto) w firmie „TONCOLOR” Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra
3. III część zamówienia (urządzenia peryferyjne – drukarki i skanery) na łączną wartość 12.764 zł brutto) w firmie SYSTEM DATA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicz 42, 39-300 Mielec.

Szczegółowe wykazy z ilością i konfiguracją zamawianego sprzętu wraz z umową zostaną przekazane wybranym w przetargu firmom w dniu 11 czerwca 2008 r. 

ZP-12

oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/6/2008 DRUK ZP-12

 

Numer postępowania (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124768-2008 z dn. 10.06.2008 r.)

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Nr ofe-rty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres wykonawcy

I część zamówienia

II część zamówienia

III część zamówienia

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres gwarancji*

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres gwarancji*

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres gwarancji*

1
ATOM PC
Niedziela, Bośko S.J.
ul. Piątkowska 70
61-693 Poznań
66.089,84
29.07
24 m-ce
-
-
-
-
-
-
2
ALTER COM Sp. z o.o.
ul. Halszki 37/28a
30-611 Kraków
-
-
-
57.390,-
31 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
-
-
-
3
SYSTEM DATA Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec
-
-
-
51.694,-
do 31.07.
24 m-ce
12.764,-
do 31.07.
24 m-ce
4
IT SERWIS Sp. z o.o.
ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Góra
-
-
-
-
-
-
13.529,80
28 dni od złożenia zamów.
ABD 24 m-ce
C 12 m-cy
5
HARDSOFT – TELECOM
Jarosław Kaźmierczak
ul. Namysłowska 17/19
60-166 Poznań
68.978,-
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
-
-
-
13.486,-
21 dni od złożenia zamów
24 m-ce

* - w złotych, brutto

.............................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
 

numer strony 1

.................................................................................................
 

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Nr ofe-rty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres wykonawcy

I część zamówienia

II część zamówienia

ZP-12

III część zamówienia

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres
gwarancji*
Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres
gwarancji*
Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres
gwarancji*
6

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INFOCOM

ul. Kokosowa 25/8

65-780 Zielona Góra

60.388,-
31.07.
24 m-ce
54.450,-
31.07.
24 m-ce
13.098,-
31.07.
24 m-ce
7
TONCOLOR

Marek Kołodziejski

Ul. Stary Rynek 4

65-067 Zielona Góra

65.023,56
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
50.688,56
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
13.513,94
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce

* - w złotych, brutto

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 2

................................................................................................
 

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

  

 

oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/6/2008

Numer postępowania (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124768-2008 z dn. 10.06.2008 r.) DRUK ZP-21

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Nr ofe-rty

I część zamówienia

II część zamówienia

III część zamówienia

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

1
66.089,84
91,37
-
-
-
-
2
-
-
57.390,00
88,32
-
-
3
-
-
51.694,00
98,06
12.764,00
100
4
-
-
-
-
13.529,80
94,34
5
68.978,00
87,55
-
-
13.486,00
94,65
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 1

oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/6/2008

Numer postępowania (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124768-2008 z dn. 10.06.2008 r.) DRUK ZP-21

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Nr ofe-rty

I część zamówienia

II część zamówienia

III część zamówienia

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

6
60.388,00
100
54.450,00
93,09
13.098,00
97,44
7
65.023,56
92,87
50.688,56
100
13.513,94
94,45
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.