Zielona Góra:
Dostawa książek - nowości wydawniczych
dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Numer ogłoszenia: 189341 - 2008; data zamieszczenia: 13.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, fax 068 4532603.

 
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.

 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze realizowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Dostawa będzie obejmować nowości i wznowienia książkowe według wykazów tytułów i ilości egzemplarzy przygotowywanych sukcesywnie przez zamawiającego. Zakres dziedzinowy: literatura piękna dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, literatura naukowa w tym wydawnictwa regionalne - druki zwarte z wydawnictw zawartych w wykazie stanowiącym integralną część specyfikacji. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 90.000 zł.

 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.
 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.11.2008.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 
  • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający następujące wymagania: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykażą się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw książek o łącznej wartości 90.000 zł, z podaniem ich wartości, terminów wykonania dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. Dla spełnienia warunków Oferent musi dołączyć: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) b. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). c. wykaz wykonania, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, conajmniej 3 dostaw książek o łącznej wartości 90.000zł, z podaniem ich wartości i terminów wykonania dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. d. Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto jest upoważniony do reprezentowania Oferenta, w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania - załącznik nr 1 do oferty. 2. Wypełniony Formularz cenowy - rabat, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do oferty 3. Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - załącznik nr 3 do oferty. 4. Wykaz dostaw wskazanych w Rozdziale VII pkt. 5, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik nr 4 do oferty. 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do oferty, zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do oferty. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - załącznik nr 6 do oferty. 7. Zatwierdzony w całości projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ - załącznik nr 7 do oferty.

     

SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wysokość rabatu od całości zamówienia ( w % ) - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl/zamówienia publiczne

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, Dział Administracyjno - Gospodarczy ( pokój 206 II piętro )..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 ( Sekretariat II piętro ).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.