Zielona Góra, 5 września 2008 r.

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.
na „Dostawę książek – nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”
.
Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 27.08.2008 r. o godz. 10:15 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę książek – nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”.

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.08.2008 r. pod numerem 189341-2008.
W przetargu wpłynęły 2 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert zgodnie z przydzielonym numerem oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Hurtowo – Detaliczne „KSIAŻNICA POLSKA” Sp. z o.o., pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn
  2. VIRTUS Krzysztof Buczacki,ul. Porzeczkowa 44/1, 65-790 Zielona Góra
Komisja przetargowa podczas badania i oceny ofert stwierdziła, że oferta nr 1 zawiera Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego określone spisem wymaganych dokumentów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z datą wystawienia 25 marca 2008 r. Dokument był nieważny ponieważ, zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oferta nr 2 natomiast nie spełniała warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII Spisu wymaganych dokumentów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(pkt 1,5,6), w którym zapisano, że do oferty załączyć należy:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto jest upoważniony do reprezentowania Oferenta, w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania – załącznik nr 1 do oferty.
  2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do oferty (3 dostawy książek o łącznej wartości 90.000 zł, z podaniem ich wartości, terminów wykonania dostaw), zostały wykonane należycie (referencje) – załącznik nr 5 do oferty.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – załącznik nr 6 do oferty.
Wobec powyższego, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zwrócił się do obu oferentów o uzupełnienie ofert o wyżej wymienione dokumenty, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu.

Dokumenty należało przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2008 r.

Obie Firmy uzupełniły oferty o wymagane dokumenty.

Komisja przetargowa uznała więc obie oferty za ważne.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
  • cena książki stosowana przez oferenta (wysokość upustu od ceny detalicznej) 60% ( 60 pkt )
  • wysokość rabatu proponowanego przez oferenta od całości zamówienia 40% ( 40 pkt )

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego protokołu.

Najkorzystniejszą ofertą przedstawiającą najlepszy bilans obu kryteriów okazała się oferta nr 2 złożona przez Firmę VIRTUS Krzysztof Buczacki, ul. Porzeczkowa 44/1, 65-790 Zielona Góra.
W związku z powyższym umowa na dostawę nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zostanie podpisana z tą firmą w dniu 15 września 2008 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.