Zielona Góra: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Numer ogłoszenia: 75145 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze , al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu współfinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego - Działanie 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pn.: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej 2. Zamówienie obejmuje następujące czynności: 1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami kontraktowymi w szczególności: - Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, - Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, - Kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, - Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, - Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, - Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót do dokumentacji i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, - Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego, - Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, -Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, - Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym, - Udział w naradach koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, - Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, -Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać jakiekolwiek zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę - Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, - Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji. - Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, - Egzekwowanie przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 2) prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu zgodnie z wymogami funduszu współfinansującego zadanie, 3) prowadzanie ocen, konsultacji i ewentualnych korekt rozliczeń rzeczowo- finansowych projektu z Instytucją Zarządzającą w szczególności - Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą, - Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, - Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót, - Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, - dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone. - Rozliczenie końcowe inwestycji. 4) sporządzanie rozliczeń rzeczowo - finansowych oraz realizacja obowiązków sprawozdawczych, wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, rozliczenie końcowe inwestycji w terminie do 1 m-ca od daty odbioru robót Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które inżynier kontraktu winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach 3. Informacja na temat projektu: zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru obejmuje m.in.: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 10 cm, w technologii bezspoinowej, 2) ocieplenie stropodachu niskiego nad parterem styropianem o grubości 15cm, 3) ocieplenie stropodachu wysokiego nad V piętrem głównej bryły styropianem o grubości 14cm, 4) rozbiórkę pokrycia dachowego stropodachów. 5) pokrycie stropodachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 6) wymianę instalacji odgromowej, dachowej budynku, 7) rozebranie lekkiej obudowy ścian osłonowych części wysokiej obiektu. 8) rozebranie i utylizacja elementów cementowo-azbestowych ścian osłonowych części wysokiej budynku, 9) wykonanie elewacji wentylowanej, panelowej części wysokiej budynku z zewnętrzną warstwą szkła fasadowego, z ociepleniem warstwą wełny mineralnej, 10) wykonanie elewacji wentylowanej parteru budynku z okładziną z kamienia naturalnego, 11) wykonanie ocieplenia ścian budynku poniżej poziomu terenu wraz z pionową izolacją przeciwilgociową. 12) wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę aluminiową, 13) wykonanie lekkich obudów wejść elewacji frontowej z blachy kwasoodpornej. 14) wymianę obróbek blacharskich, 15) wymianę elementów dekarskich i ślusarskich, 16) wykonanie żaluzji aluminiowych zwieńczenia attyki części wysokiej obiektu. 17) wykonanie napraw konstrukcji schodów wejścia do budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem okładziny i wymianą balustrad, 18) wykonanie i zamontowanie napisów na tle fasad budynku wraz z ich podświetleniem, 19) wymianę instalacji wentylacji mechanicznej budynku, 20) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych , 21) wymianę instalacji ciepła technologicznego. 22) roboty elektryczne związane z zasilaniem urządzeń.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) Zamawiający uzna co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu na jednej inwestycji w ramach niniejszego zamówienia tj. termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 2.000.000 zł. b) Dodatkowo wykonawca musi wykazać jedno doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi projektó współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Uwaga: Zamawiający uzna spełnienie warunków określonych w pkt a) i b) łącznie lub rozłącznie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie w celu wykonania zamówienia zespołem inspektorów nadzoru, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadać będą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia w branżach: - budowlanej (wymiana elewacji, docieplenie stropodachu, budowlane prace wykończeniowe), - sanitarnej ( wymiana instalacji centralnego ogrzewania i roboty związane z montażem instalacji i urządzeń wentylacji) - elektrycznej ( roboty elektryczne związane z instalacją i zasilaniem urządzeń wentylacji)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego, 3) inne, wynikające z protokołów konieczności i protokołów zamiennych, 4) zmiany na etapie realizacji dokonane przez autora projektu.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro Sekretariat).

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2010 godzina 14:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro Sekretariat)..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego - Działanie 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.