Zielona Góra: Konserwacja Statodruków
Numer ogłoszenia: 134284 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze , al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Statodruków.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji wytypowanych starodruków i zabytkowych atlasów - 33 obiekty (33 części). Starodruki i atlasy wytypowane do konserwacji są cenną kolekcją wymagającą podjęcia zabiegów zabezpieczających, polegających na konserwacji zachowawczej bloków, naprawie konstrukcji książek i atlasów, wykonaniu prac introligatorskich i konserwatorskich, przede wszystkim na oprawach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera opracowane do każdego obiektu zalecania wskazujące na konieczne do wykonania prace: Dezynfekcja zespołu, którą z wyjątkiem pergaminowych opraw najlepiej przeprowadzić w komorze fumigacyjnej przy pomocy tlenku etylenu. Pergamin powinien być dezynfekowany metodą przekładkową przy pomocy PCMC. Konserwacja zabezpieczająca kart wykonana na bloku lub w pojedynczych przypadkach po demontażu składek. Jej celem jest poprawa estetyki kart, oraz usunięcie uszkodzeń mechanicznych. Konserwacja opraw i elementów konstrukcji książek i atlasów z zachowaniem maksymalnej ilości oryginalnych elementów - wyklejek, kapitałek, wiązań, zapinek. Dopuszczane jest wymienienie tektur lub papierów tworząc okładki. Pełnej konserwacji należy poddać oprawy skórzane i pergaminowe. Na części obiektów należy wykonać nowe oprawy, najlepiej skórzane o neutralnym charakterze, chyba, że są przesłanki do rekonstrukcji. Po konserwacji obiekty powinny otrzymać opakowania ochronne zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Do przeprowadzanych prac konserwatorskich należy wykonać skróconą dokumentację konserwatorską fotograficzną i opisową. Indywidualną dla każdego obiektu..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.21.00-7.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i poświadczą: wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna wykonanie usług o podobnym charakterze, tj. wykonanie konserwacji starodruków w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 obiektów (egzemplarzy) na łączną kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl/zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 - II piętro Sekretariat.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 - II piętro Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.