Zielona Góra: Konserwacja Starodruków
Numer ogłoszenia: 176742 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134284 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Starodruków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji wytypowanych starodruków i zabytkowych atlasów - 33 obiekty (33 części). Starodruki i atlasy wytypowane do konserwacji są cenną kolekcją wymagającą podjęcia zabiegów zabezpieczających, polegających na konserwacji zachowawczej bloków, naprawie konstrukcji książek i atlasów, wykonaniu prac introligatorskich i konserwatorskich, przede wszystkim na oprawach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera opracowane do każdego obiektu zalecania wskazujące na konieczne do wykonania prace: Dezynfekcja zespołu, którą z wyjątkiem pergaminowych opraw najlepiej przeprowadzić w komorze fumigacyjnej przy pomocy tlenku etylenu. Pergamin powinien być dezynfekowany metodą przekładkową przy pomocy PCMC. Konserwacja zabezpieczająca kart wykonana na bloku lub w pojedynczych przypadkach po demontażu składek. Jej celem jest poprawa estetyki kart, oraz usunięcie uszkodzeń mechanicznych. Konserwacja opraw i elementów konstrukcji książek i atlasów z zachowaniem maksymalnej ilości oryginalnych elementów - wyklejek, kapitałek, wiązań, zapinek. Dopuszczane jest wymienienie tektur lub papierów tworząc okładki. Pełnej konserwacji należy poddać oprawy skórzane i pergaminowe. Na części obiektów należy wykonać nowe oprawy, najlepiej skórzane o neutralnym charakterze, chyba, że są przesłanki do rekonstrukcji. Po konserwacji obiekty powinny otrzymać opakowania ochronne zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Do przeprowadzanych prac konserwatorskich należy wykonać skróconą dokumentację konserwatorską fotograficzną i opisową. Indywidualną dla każdego obiektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.21.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • mgr Małgorzata Grocholska Konserwator Dzieł Sztuki - Lider Zespołu, ul. Wyszyńskiego 20/2, 49-300 Brzeg, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 58200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 58200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61900,00

  • Waluta: PLN.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.