Dyrekcja

DYREKTOR WiMBP

dr Andrzej Buck

tel. 68 453 26 00
fax 68 453 26 03
e-mail: Informacja@biblioteka.zgora.pl

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Zielona Góra. Dyrektor zarządza Biblioteką w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej. Czuwa nad mieniem Biblioteki i jest za nie odpowiedzialny. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, ustalania planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych, które przedstawia Zarządowi Województwa Lubuskiego i Prezydentowi Miasta Zielona Góra. Prowadzi nadzór nad realizacją tych planów i przedkłada stosowne sprawozdania.

ZASTĘPCY DYREKTORA

I Zastępca Dyrektora

mgr inż. Anna Polus

tel. 68 453 26 36
fax 68 453 26 03
e-mail: A.Polus@biblioteka.zgora.pl

II Zastępca Dyrektora 

mgr Żaneta Cierach

tel. 68 453 26 53
fax 68 453 26 03
e-mail: z.cierach@biblioteka.zgora.pl

Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy zastępców. Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępują dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.