Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
08 Kwiecień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Rady Miasta

Data: Śr. 16 Lut, 2011 15:00

news365.plV sesja Rady Miasta Zielona Góra zwołana na dzień 25 stycznia 2011 r., której drugie posiedzenie odbyło się w dniu 28 stycznia 2011 r. (piątek) o godzinie 1500, będzie kontynuowana na kolejnym trzecim posiedzenieniu w dniu 16 lutego 2011 r. (środa) o godzinie 1500 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

Biuro Rady przesyła w załączeniu przedłożony przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego - druk nr 59 z wnioskiem o umieszczenie projektu w porządku obrad trzeciego posiedzenia V sesji Rady Miasta w dniu 16 lutego 2010 r.
druk nr 59
druknr 59 Wniosek Prezydenta


Porządek obrad po zmianach:

Zrealizowane punkty w dniu 25 stycznia 2011 r. (1 posiedzenie)

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2010 r.

4. Podjęcie apelu i uchwał:

apel w sprawie
1. planu likwidacji Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - druk nr 52, uchwały w sprawach:

2. delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra - druk nr 32,

3. stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 33,

4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze - druk nr 34,

5. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 - druk nr 37,

6. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych - druk nr 38,

7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości - druk nr 39,

8. określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej - druk nr 40,

9. określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 41,

10. określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 42,

11. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra - druk nr 43,

12. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych - druk nr 44,

13. udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sądami administracyjnymi - druk nr 45.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawy różne.


Zrealizowane punkty w dniu 28 stycznia 2011 r. ( 2 posiedzenie)

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze - druk nr 53,

2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze - druk nr 54.

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26 - zdjęty z porządku obrad.

Pozostałe do realizacji punkty w dniu 16 lutego 2011 r. (3 posiedzenie)
cd. pkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1,

2. uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2011 - druk nr 2.

8. Zamknięcie sesji.www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu