Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
19 Czerwiec 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Konferencja naukowa na UZ

Data: Cz. 24 Mar, 2011 12:45

news365.pl


W czwartek, 24 marca 2011 r. o godz. 12.45 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Szafrana 1, s. 321) rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowo-badawcza w zakresie zadań badawczych projektu strategicznego pt.: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Pod tym tytułem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ realizowany jest strategiczny projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczący oszczędności energii w budownictwie. Projekt obejmuje 8 zadań badawczych, z czego aż 3 opracowują zespoły Uniwersytetu Zielonogórskiego (WILiŚ). Poza UZ w projekcie biorą również udział: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska i Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

W czwartek (24 marca), o godz. 13.00 kierownik zespołu zarządzania strategicznymi programami badawczymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Dorota Kościelecka omówi stan zaawansowania strategicznego projektu badawczego NCBiR.

Natomiast w piątek (25 marca), o godz. 9.00 rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski otworzy sesję plenarną, w której będzie uczestniczył również podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń (wystąpienie o godz. 9.20) oraz prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (wystąpienie o godz. 10.00).Głównym celem projektu pod nazwą Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków jest stworzenie zintegrowanego systemu redukcji zużycia energii pierwotnej w budynkach, włączając techniczne, organizacyjne i promocyjne działania na etapie projektowania i użytkowania budynków. Celem projektu jest również zapewnienie spójności polityki Unii Europejskiej w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państw Unii, włączając cele strategii 3x20 (tzn.: zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie efektywności o 20%, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej o 20%, do roku 2020).

Dwoma zadaniami badawczymi na UZ (nr 1 i nr 8) kieruje prof. inż. arch. Janina Kopietz-Unger, (Kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki). Projekt oznaczony nr 1 pt.: Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie oraz projekt nr 8 pt:Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej. Prof. Kopietz-Unger jest również przewodniczącą Komitetu Naukowego całego projektu strategicznego. Trzecim na UZ zadaniem badawczym kieruje prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Na realizację tych trzech elementów projektu Uniwersytet Zielonogórski otrzymał 7 mln. zł. Projekt jest realizowany od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r.

Jakie są oczekiwane rezultaty badań prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim?

W zad.1 przygotowany zostanie raport przedstawiający najważniejsze wyniki przeprowadzonych analiz przeznaczony między innymi dla decydentów politycznych, administracji rządowej i samorządowej. W zadaniu nr 8 wypracowane zostaną nowe zintegrowane instrumenty pozwalające na sprawne prowadzenie polityki urbanistycznej na wszystkich poziomach działania władz publicznych w ramach polityki miejskiej państwa.

W ramach badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego (zad. 6) określony zostanie zbiór wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Powstaną również rekomendacje dla administracji państwowej i samorządowej w świetle obowiązujących dyrektyw europejskich oraz stworzona zostanie metodologia oceny opłacalności inwestycji.

Dodatkowe informacje można znaleźć: www.ncbir.uz.zgora.pl

Dyskutować ze specjalistami z różnych krajów na temat oszczędności energii można na stronie WWW.izrlir.com

PROGRAM KONFERENCJIProjekt strategiczny Narodowego Centrum Badań i RozwojuZielona Góra, 24-25 marca 2011Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Program konferencji

Obradom przewodniczy prof. UZ Janina Kopietz-Unger, kierownik zadań badawczych nr 1 i nr 8

Czwartek 24.03.2011miejsce konferencji ul. prof. Z. Szafrana 1 budynek A-8, sala 321

12.30 Rejestracja uczestników

12.45 ? 17.00 Sesja projektowa

12.45 Powitanie uczestników, dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, Dziekan WILiŚ

12.50 Wprowadzenie, prof. UZ Janina Kopietz-Unger, kierownik zadań badawczych nr 1 i nr 8

13.00-13.20 dr inż. Dorota Kościelecka, Kierownik zespołu zarządzania strategicznymi programami badawczymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stan zaawansowania strategicznego projektu badawczego NCBiR pt. ?Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków?

13.20-13.40 Wyniki działań ankietowych i inwentaryzacyjnych połączone z rozpoznaniem socjo- i makroekonomicznymdla miasta Gubina w porównaniu do Zielonej Góry i Lublina, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz

13.40-14.00 Informacje o danych dot. zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych, dr inż. Abdrahman Alsabry

14.00-14.20 Wyniki inwentaryzacji stanu technicznego budynków w wybranych obszarach osadniczych, dr inż. Anna Ostańska

14.20-14.40 Porównanie projektu budynku mieszkalnego w Warszawie i w Peterborough związanego z zasadami gospodarki przestrzennej i oddziaływaniem na gospodarowanie energią, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk

14.40-15.00 Potencjał zastosowania produktów organicznych w budownictwie, mgr inż. Michał Golański15 ? 15.30 Przerwa na kawę

15.30-15.50 Analiza zapisów planistycznych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości wprowadzenia oszczędności energetycznej. mgr inż. AnnaBazan-Krzywoszańska

15.50-16.10 Kształtowanie polityki przestrzennej i energetycznej na poziomie gminy w obowiązującym ustawodawstwie, dr inż. arch. Marta Skiba

16.10-16.30Techniczne możliwości i strategie dla dekarbonizacji Zjednoczonego Królestwa. mgr inż. arch. Marzena Zajączkowska

16.30-16.50 Oszczędność energii w budownictwie niemieckim. prof. UZ Janina Kopietz-Unger

16.50 Podsumowanie i wnioski, prof. UZ Janina Kopietz-Unger

17.00 Zakończenie

Od godz. 17.15 możliwość zwiedzenia inwentaryzowanych budynków w Zielonej Górze

Piątek 25.03.2011 miejsce konferencji ul. prof. Z. Szafrana 4a budynek A-29, sala 1

8.45 Rejestracja uczestników

9.00 ? 10.45 Sesja plenarna

9.00 Powitania prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, Dziekan WILiŚ

9.20 Piotr Styczeń, PSSt. Ministerstwo Infrastruktury, Inwestować w innowacje to inwestować w budownictwo o pozytywnym bilansie energetycznym .

9.40 Jarosław Sokołowski, Wicemarszałek Województwa, Priorytety?Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020:Regiony, Miasta, Obszary wiejskie? a inwestycje w innowacje.

10.00 Janusz Kubicki, Prezydent miasta Zielona Góra Inwestycje samorządowe w oszczędność energii w budownictwie i propagowanie ekologicznego stylu życia w Zielonej Górze.

10.15 Bartłomiej Bartczak, Burmistrz Gubina, Inwestycje w oszczędność energii w budownictwie w euromieście Guben-Gubin.

10.30Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik zad. 1 i zad. 8,Skutki i możliwości socjoekonomiczne wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie - nowe zadania planowania przestrzennego.

10.45 ? 11.15 Przerwa na kawę

11.15 ? 13.20 Sesja ekspercka

11.15?11.30 Marcin Piotrowski,Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości,Efektywność energetyczna budynków w Polsce- aktualny stan.

11.30-11.45Andrzej Betka, Dyrektor, U.M. Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

11.45-12.00 Alicja Makarska,Prezes, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ?Finansowanie inwestycji mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

12.00-12.15 Urszula Podgajna, Kierownik Biura, Urząd Miasta Zielona Góra ?Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zielona Góra?.

12.15 ? 13.15 Przerwa na obiad

13.15-13.30 Maciej Nowicki, Dyrektor, UM Departament Rozwoju Regionalnego ?Fundusze unijne na energię odnawialną i efektywność energetyczną: POIG, LRPO, EWT.

13.30-13.45 Danuta Wesołowska-Wujaszek, UM z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Uwagi do Nowelizacji ustawy energetycznej,

13.45?14.00 Jerzy Tonder, z-ca Dyrektora - Departament Rolnictwa, Środowska i Rozwoju Wsi, ?Program ochrony powietrza jako instrument zarządzania ochroną środowiska np. Zielonej Góry?.

14.00?14.15 Małgorzata Maśko-Horyza, Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Zielona Góra, ?Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zinwentaryzowanych budynków na terenie miasta Zielona Góra? .

14.15 Wnioski i przyjęcie protokołu

14.30 Zakończenie konferencji


www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu