Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
22 Wrzesień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Rady Miasta

Data: Wt. 29 Mar, 2011 9:00
Czas trwania: Cały dzień

news365.plBiuro Rady przesyła informację o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Miasta zwołanej przez Przewodniczącego rady Miasta w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza oraz poniżej odnośnik do pliku za pośrednictwem, którego można pobrać wszystkie materiały ujęte w porządku obrad sesji (projekty uchwał, informacje i sprawozdania):

http://upload.um.zielona-gora.pl/dane/482329_0008sesja2011.zip

Rozmiar pliku: 81.56 MB Plik dostępny do: 2011-03-31

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010,

4. Stan sanitarno-higieniczny Zielonej Góry i Powiatu Zielonogórskiego w 2010 roku - opracowanie przedłożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

5. Sprawozdanie w formie raportu dot. realizacji "Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2009-2012".

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w 2010 roku oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Zielona Góra w 2010 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra na 2011 rok - druk nr 79,

2) powołania Rady Społecznej Hospicjum - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze - druk nr 80,

3) przekazania w roku 2011 środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr 81,

4) zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra oraz gmin sąsiadujących - druk nr 82,

5) udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 83,

6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Miasto Zielona Góra niektórych zadań Wojewody Lubuskiego związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej - druk nr 84,

7) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2011 - druk nr 85,

8) Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 - druk nr 86,

9) określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 87,

10) określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr 88,

11) określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz najemcy po zaliczeniu nakładów i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 89,

12) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 90,

13) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 91,

14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 92,

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze dla terenu osiedla Zdrojowego - druk nr 93,

16) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze dla terenu osiedla Zastalowskiego - druk nr 94,

17) określenia nazwy pomnika przyrody - druk nr 95,

18) zniesienia pomnika przyrody - druk nr 96,

19) ustalenia Strefy Płatnego Parkowania - druk nr 97,

20) ustalenia Podstrefy Płatnego Parkowania - druk nr 98,

21) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - druk nr 99,

22) wskazania radnych do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw nagród kulturalnych - druk nr 100,

23) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 101,

24) powołania doraźnej Komisji ds. Komunikacji Miejskiej - druk nr 102.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.
 


www.wimbp.zgora.pl


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu