Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
29 Luty 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Rady Miasta

Data: Wt. 25 Sty, 2011 9:00

news365.pl


Przewodniczący Rady zwołał V sesję Rady Miasta Zielona Góra w dniu 25 stycznia 2011 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza ul. Stary Rynek 1 (parter).


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2010 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra - druk nr 26,
2) ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 28,
3) Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra - druk nr 1,
4) uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2011 - druk nr 2,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 29,
6) delegowania przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra - druk nr 32,
7) stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 33,
8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze - druk nr 34,
9) stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35,
10) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej - druk nr 36,
11) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 - druk nr 37,
12) określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych - druk nr 38,
13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości - druk nr 39,
14) określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej - druk nr 40,
15) określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 41,
16) określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 42,
17) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra - druk nr 43,
18) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych - druk nr 44,
19) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sądami administracyjnymi - druk nr 45,
20) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 46,
21) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 47,
22) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 48,
23) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 49,
24) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 50.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał i materiałów będących przedmiotem porządku obrad sesji: http://upload.um.zielona-gora.pl/dane/311925_5sesja2011.zip


www.wimbp.zgora.pl


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu